Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 867/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2017-03-31

Sygn. akt I C 867/16 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Julita Preis

Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Beska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2017 roku w C.

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura z siedzibą W.

przeciwko W. K. (1) ( poprzednio W. )

orzeka :

I.  Zasądza od pozwanej W. K. na rzecz powoda (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura z siedzibą W. kwotę 652,98 zł (sześćset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 września 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.

II.  Zasądzone w pkt. I wyroku świadczenie rozkłada na następujące raty :

- I – III miesięczne raty w kwocie po 135,61 zł ( sto trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy ) każda z rat , płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca , począwszy od kwietnia 2017 r.

-IV i V miesięczna rata w kwocie po 135,60 zł ( sto trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy ) każda z rat , płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca , począwszy od lipca 2017 r.

z tym zastrzeżeniem , że w przypadku uchybienia przez pozwaną w spłacie kwoty odpowiadającej wysokości dwóch rat , wymagalna stanie się cała pozostała do spłaty należność, o której mowa w punkcie I orzeczenia wraz z niezapłaconymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi do dnia zapłaty.

III.  Zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 407,30 zł ( czterysta siedem złotych trzydzieści groszy ) z tytułu kosztów procesu.

I C 867/16 upr

UZASADNIENIE

Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura z siedzibą W. domagał się zasądzenia od pozwanej W. W. na rzecz powoda kwoty 652,98 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 września 2016 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu : kosztów sądowych - 30,00 zł , kosztów zastępstwa procesowego – 270,00 zł i opłaty manipulacyjnej dla dostawcy usług płatności – 0,30 zł.

W uzasadnieniu żądania pozwu powód wskazał, że pozwana w dniu 11.12.2010 r. zawarła umowę pożyczki o numerze (...) z poprzednikiem prawnym powoda (obecnie działającym pod firmą (...) spółka z o.o. z siedzibą w G.), który spełnił świadczenie na rzecz strony pozwanej wypłacając jej określoną w umowie kwotę tytułem udzielonej pożyczki. Zawierając umowę strona pozwana zobowiązała się do zwrotu pożyczki wraz z należnościami ubocznymi, w szczególności prowizjami, kosztami, opłatami i odsetkami , w terminie i na zasadach określonych precyzyjnie w umowie. Pomimo upływu terminu płatności strona pozwana nie uregulowała zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki, w związku z czym roszczenie stało się wymagalne w dniu 15.10.2011 r.

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. (KRS (...)), będąca do dnia 03.11.2015 r. wierzycielem z tytułu rzeczonej wierzytelności uprzednio działała pod firmą (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta jest również następcą (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G., bowiem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych doszło do połączenia spółek (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. poprzez przeniesienie całego majątku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. (w tym przysługujących jej wierzytelności) na (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. (stosownie do wpisu z dnia 12.06.2014 r.).

Wierzytelność przysługująca (...) spółce z o.o. z siedzibą w G. przeciwko W. W. wynikająca z umowy pożyczki z dnia 11.12.2010 r. o nr (...) została wniesiona przez (...) spółkę z o.o. z siedzibą w G., jako komandytariusza, tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w G. na podstawie, zawartej w dniu 03.11.2015 r. w formie aktu notarialnego przed W. O. - notariuszem w G., (...) spółki komandytowej, Repertorium (...) Przedmiotowa wierzytelność została precyzyjnie określona w Załączniku nr 1 do (...) spółki komandytowej, zaś jej wysokość została wskazana wg stanu na dzień 01.11.2015 r. i wynosiła 633,46 zł, na która to kwotę składały się: kapitał w kwocie 314,56 zł, odsetki umowne w wysokości 6,45 zł, odsetki za opóźnienie w kwocie 222,45 zł, koszty windykacyjne w kwocie 90,00 zł. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w G. umową przelewu wierzytelności nr (...) z dnia 25 listopada 2015 roku zbyła wierzytelność względem strony pozwanej na rzecz powoda. Na podstawie przedmiotowej umowy przelewu powód nabył względem strony pozwanej wierzytelność wg stanu na dzień 01.11.2015 r. w wysokości 633,46 zł, w tym: kapitał w kwocie 314,56 zł, odsetki umowne w wysokości 6,45 zł , odsetki za opóźnienie w kwocie 222,45 zł , koszty windykacyjne w kwocie 90,00 zł. Powód pismem wysłanym dnia 23.12.2015 roku poinformował stronę pozwaną o dokonaniu przelewu wierzytelności na rzecz (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura z siedzibą w W. oraz wezwał stronę pozwaną do uregulowania należności, dążąc jednocześnie do polubownego rozwiązania sporu. Strona pozwana nie wywiązała się ze swojego zobowiązania wobec czego powód uprawniony jest do dochodzenia swojej należności na drodze sądowej. Powód wskazał , że dochodzi kwoty 652,98 zł, stanowiącej skapitalizowaną sumę następujących należności: niespłacony kapitał 314,56 zł, niespłacone odsetki umowne naliczone przez pierwotnego wierzyciela w kwocie 6,45 zł, niespłacone odsetki za opóźnienie naliczone przez pierwotnego wierzyciela w kwocie 222,45 zł, niespłacona należność z tytułu kosztów windykacyjnych naliczonych przez pierwotnego wierzyciela w kwocie 90,00 zł, naliczone przez powoda odsetki ustawowe od dnia 02.11.2015r. (dzień następny po dacie ustalenia wysokości zobowiązania) do dnia sporządzenia pozwu w kwocie 19,52 zł.

Pozew został wniesiony do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie w elektronicznym postepowaniu upominawczym dnia 12 września 2016 r. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą VI Nc – e (...) . Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie postanowieniem z dnia 23.11.2016 r. stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i na podstawie art. 505 33 § 1 kpc przekazał sprawę do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej pozwanego - Sądowi Rejonowemu w Chełmnie.

W piśmie procesowym z dnia 23 grudnia 2016 r. i dołączonym do niego pozwie na urzędowym formularzu P powód podtrzymał żądanie pozwu i wniósł o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania , w tym kwoty 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Na rozprawie w dniu 31 marca 2017 r. pozwana W. K. (2) ( primo voto W. ) oświadczyła , że nie kwestionuje, że ma takie zadłużenie jak dochodzone pozwem. Stwierdziła, że zaciągnęła tę pożyczkę dla brata , który miał ją spłacać i uważała, że pożyczka została spłacona przez brata . Pozwana oświadczyła też, że nie otrzymywała żadnych wezwań do zapłaty. Pozwana złożyła wniosek o rozłożenie spłaty należności na raty , gdyż nie jest w stanie spłacić jej jednorazowo , gdyż nie pracuje , mąż także nie , mają czworo dzieci i utrzymują się z otrzymywanych na nie świadczeń.

Sąd ustalił , co następuje :

W dniu 11.12.2010 roku W. W. (3) ( Pożyczkobiorca ) zawarła z (...) S. A. z siedzibą w G. umowę pożyczki o numerze (...). Na podstawie tejże umowy (...) S. A. udzieliła Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej na która składały się : kwota do wypłaty – 500,00 zł , opłata wstępna za czynności związane zawarciem umowy pożyczki- 42,43 zł , odsetki w wysokości 70,86 zł , ubezpieczenie umowy pożyczki, z którego Pożyczkobiorca skorzystała i którego koszt wynosił 102,00 zł oraz opłata za wykonanie usługi dodatkowej obsługi pożyczki w miejscu zamieszkania w kwocie 204, 21 zł. W. W. (3) zobowiązała się zwrócić kwotę pożyczki wraz z łączną kwotą odsetek i kosztów , w ten sposób, że spłaci kwotę 919,50 zł w 50 tygodniowych ratach w wysokości po 18,39 zł każda z rat. W umowie pożyczki ustalono , że w przypadku, gdy Pożyczkobiorca zawarł umowę z opcją obsługi spłat pożyczki w miejscu zamieszkania, a tak było w przypadku W. W. raty są płatne począwszy od czternastego dnia po dacie zawarcia umowy, w każdym kolejnym tygodniu, a wpłaty rat będą dokonywane do rąk (...) S.A., który będzie wykonywał na rzecz Pożyczkobiorcy obsługę pożyczki w miejscu zamieszkania . Nadto w umowie pożyczki ustalono , że w razie zwłoki Pożyczkobiorcy z zapłatą dwóch pełnych rat pożyczki wraz z odsetkami w ustalonych terminach (...) S.A. może wypowiedzieć umowę pożyczki z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Pożyczkobiorcy listownie do zapłaty zaległych rat w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, a po upływie terminu wypowiedzenia (...) S.A. ma prawo dochodzić od Pożyczkobiorcy całości niespłaconych należności, wynikających z zawartej umowy oraz do domagać się od Pożyczkobiorcy zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty pożyczki, zgodnie z art. 481kc i, że roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, tj. stopa odsetek za opóźnienie, wynosi czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

W. W. (3) nie wywiązała się ze spłaty należności wynikających z umowy pożyczki o numerze (...).

W czerwcu 2014 r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych doszło do połączenia spółek (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. z (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. poprzez przeniesienie całego majątku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. (w tym przysługujących jej wierzytelności) na (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. . (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zmieniła następnie nazwę na (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. . Wierzytelność przysługująca (...) spółce z o.o. z siedzibą w G. przeciwko W. W. wynikająca z umowy pożyczki z dnia 11.12.2010 r. o nr (...) została następnie wniesiona przez (...) spółkę z o.o. z siedzibą w G., jako komandytariusza, tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w G. na podstawie, zawartej w dniu 03.11.2015 r. w formie aktu notarialnego przed W. O. - notariuszem w G., (...) spółki komandytowej, Repertorium A 8942/2015. W Załączniku nr 1 do (...) spółki komandytowej, wysokość tejże wierzytelności została wskazana wg stanu na dzień 01.11.2015 r. i wynosiła 633,46 zł, na która to kwotę składały się: kapitał w kwocie 314,56 zł, odsetki umowne w wysokości 6,45 zł, odsetki za opóźnienie w kwocie 222,45 zł, koszty windykacyjne w kwocie 90,00 zł. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w G. ( Zbywca ) zawarła w dniu 25 listopada 2015 r. z (...) Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym InSecura z siedzibą W. ( Nabywcą ) umowę przelewu wierzytelności nr (...) , którą zbyła na rzecz Nabywcy wierzytelność względem W. W. z umowy pożyczki o numerze (...). Wierzytelność ta wg stanu na dzień 01.11.2015 r. wynosiła 633,46 zł, w tym: kapitał w kwocie 314,56 zł, odsetki umowne w wysokości 6,45 zł , odsetki za opóźnienie w kwocie 222,45 zł , koszty windykacyjne w kwocie 90,00 zł.

Pismem z dnia 17 grudnia 2015 roku Kancelaria (...) spółka z o.o działając w imieniu (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura z siedzibą W. poinformowała W. W. o nabyciu wierzytelności w stosunku do niej, które pierwotnie przysługiwały (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. i wezwała ją do zapłaty kwoty 636,55 zł.

W. W. (3) od września 2013 roku w związku z wyjściem za mąż nosiła od marca 2013 r. nazwisko K., zamieszkiwała także pod innym adresem niż w dacie zawarcia umowy pożyczki z (...) S. A.

dowód: - potwierdzona kopia umowy pożyczki nr (...) z dnia 11.12.2010 r. – k. 36 – 37

- potwierdzona kopia z odpisu pełnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS spółki (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. – k. 81 -87

- potwierdzona kopia wypisu z aktu notarialnego z dnia 03.11.2015 r. sporządzonego przed notariuszem W. O., Repertorium A nr 8942/2015 - (...) Spółki Komandytowej wraz z Załącznikiem nr 1 – k. 38 – 47

- potwierdzona umowa przelewu wierzytelności nr (...) z dnia 25.11.2015 roku wraz z załącznikami –k.48 -72

- potwierdzona kopie odpisów pełnych z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – k. 73 – 80

- zaświadczenie z systemu (...) – SAD - k. 105 - 108

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie w/w dokumentów.

Sąd zważył co następuje:

Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura z siedzibą W. dochodzi od pozwanej W. W. , aktualniej K. spłaty należności z zawartej przez nią z (...) S.A. z siedzibą w G. umowy pożyczki o numerze (...) . Powód wykazał istnienie dochodzonej należności i jej wymagalność oraz przejście wierzytelności na jego rzecz przedstawiając dowody omówione wyżej. Pozwana nie kwestionowała żądania pozwu. Wniosła jedynie o umożliwienie jej spłaty zadłużenia w ratach.

Art. 320 kpc przewiduje , że w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia . Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty albo wyznaczenie odpowiedniego terminu do spełnienia zasądzonego świadczenia jest możliwe tylko "w szczególnie uzasadnionych wypadkach". Takie wypadki zachodzą, jeżeli ze względu na stan majątkowy, rodzinny, zdrowotny spełnienie świadczenia przez pozwanego niezwłoczne lub jednorazowe spełnienie zasądzonego świadczenia przez pozwanego byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione albo narażałoby jego lub jego bliskich na niepowetowane szkody (M. Jędrzejewska (w opracowaniu J. Gudowskiego) (w:) Kodeks postępowania cywilnego..., t. 2, red. T. Ereciński, s. 35; zob. też E. Gapska, Czynności..., s. 134; A. Góra-Błaszczykowska, Orzeczenia..., s. 40; M. Uliasz, Kodeks postępowania cywilnego..., s. 422).

Sąd , uwzględnił wniosek pozwanej o rozłożenie świadczenia na raty. Sąd miał na uwadze sytuację majątkową pozwanej , pozwana wskazała, że nie ma żadnych dochodów, wychowuje czworo dzieci i utrzymują się z mężem i z dziećmi ze świadczeń otrzymywanych na dzieci. W tej sytuacji pozwana nie jest w stanie spłacić jednorazowo całej kwoty , a i ewentualna egzekucja prowadzona w stosunku do niej , byłaby bezskuteczna.

Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty na podstawie art. 320 kpc ma ten skutek - wskazany w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1970 r., III PZP 11/70 (OSNCP 1971, nr 4, poz. 61) - że wierzycielowi nie przysługują odsetki od ratalnych świadczeń za okres od daty wyroku do daty płatności poszczególnych rat ( wyrok SN z dnia 15.12.2006 r. wydany w sprawie III CZP 126/06 OSNC 2007/10/147) .

Mając na uwadze powyższe Sąd w punkcie I sentencji orzeczenia uwzględnił powództwo i zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 652,98 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 września 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. co stanowi kwotę 25,05 zł , w punkcie II zasądzone w pkt. I wyroku świadczenie rozłożył na następujące raty : 3 miesięczne raty w kwocie po 135,61 zł każda z rat , płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca , począwszy od kwietnia 2017 r. oraz 2 miesięczne raty w kwocie po 135,60 zł każda z rat , płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca , począwszy od lipca 2017 r. , z tym zastrzeżeniem , że w przypadku uchybienia przez pozwaną w spłacie kwoty odpowiadającej wysokości dwóch rat , wymagalna stanie się cała pozostała do spłaty należność, o której mowa w punkcie I orzeczenia wraz z niezapłaconymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi do dnia zapłaty. W punkcie III sentencji orzeczenia zasądził od pozwanej na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w zakresie : uiszczonej przez powoda opłaty sądowej od pozwu – 30,00 zł , koszów zastępstwa procesowego powoda – 360,00 zł , ustalonych zgodnie z § 2 pkt. 2 i § 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie obowiązującym w dacie wniesienia pozwu, uiszczonej opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa – 17,00 zł oraz opłaty manipulacyjnej dla dostawcy usług – 0,30 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dzierzbicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Julita Preis
Data wytworzenia informacji: