Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 233/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2018-05-28

Sygn. akt III RC 233/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie

Przewodniczący: SSR Alicja Świebodzińska

Protokolant: st. sekr.sąd Barbara Kotula

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 201 8 r. w C.

-z powództwa I. L. (1)

przeciwko K. L. (1)

o obniżenie alimentów

-z powództwa K. L. (1)

przeciwko T. L. (1) i I. L. (1)

o podwyższenie alimentów

1/ Oddala powództwo I. L. (1) o obniżenie alimentów .

2/ Oddala powództwo K. L. (1) o podwyższenie alimentów .

3/Nie obciąża pozwanych kosztami sądowymi od uiszczenia których zwolniona była strona powodowa i obciąża nimi Skarb Państwa.

4/Poniesione przez strony koszty znieść wzajemnie między stronami.

5/Przyznać od Skarbu Państwa adwokatowi W. K. (1) Kancelaria Adwokacka ul. (...) w C., kwotę 2400 zł. / dwa tysiące czterysta złotych z / oraz podatek VAT z tytułu wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu I. L. (1).

Sygn. akt III RC 233/16

UZASADNIENIE

I. L. (1) złożył w tutejszym Sądzie w dniu 29 grudnia 2016 roku pozew o obniżenie alimentów- płatnych na rzecz małoletniej wówczas K. L. (1) - w kwocie 400,00 zł miesięcznie, które ustalone zostały wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie w dniu 30 grudnia 2014r. w sprawie o sygnaturze akt III RC 217/10 – do kwoty 100,00 zł miesięcznie. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz zwrotu kosztów procesu.

Uzasadniając swoje żądanie podkreślił, że kwota alimentów w wysokości 400,00 zł jest dla niego i jego rodziny bardzo wysoka i drastycznie obniża ich wspólne , lecz skromne życie. Prowadzi działalność gospodarczą ale uzyskuje znikome dochody, zaledwie wystarczające na lekarstwa i na życie. Jest osobą niepełnosprawną, choruje na zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, co powoduje, iż nie może ciężko pracować.

Małoletnia pozwana K. L. (1) działająca przez rodziców

zastępczych w osobach B. i S. L. (1), w odpowiedzi na pozew wniesionej w dniu 10 marca 2017 r. wniosła o oddalenie powództwa I. L. (1).

Jednocześnie złożyła powództwo wzajemne i domagała się zasądzenie od pozwanego - powoda wzajemnego I. L. (1) na swoją rzecz podwyższonych alimentów w wysokości 1.000 zł miesięcznie, w miejsce alimentów orzeczonych na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 30.12.2014r., płatnej do dnia 10-ego każdego miesiąca, do rąk przedstawicieli ustawowych, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatnościach.

W odrębnym pozwie z 10 marca 2017 r. wniesionym przeciwko pozwanej T. L. (1) małoletnia K. L. (1) domagała się zasądzenia od pozwanej podwyższonych alimentów w wysokości 800 zł miesięcznie, w miejsce alimentów orzeczonych na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia

30.12.2014r., płatnej do dnia 10-ego każdego miesiąca, do rąk przedstawicieli ustawowych, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatnościach.

Ponadto K. L. (1) domagała się zasądzenia od pozwanego - powoda wzajemnego oraz pozwanej T. L. (1) - na rzecz powódki kosztów postępowania według norm prawem przewidzianych, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego;

Zarządzeniem wydanym dnia 16 maja 2017 r. połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę z powództwa K. L. (1) reprezentowaną wówczas przez rodziców zastępczych w osobach B. i S. L. (2) ze sprawą z powództwa I. L. (1) przeciwko K. L. (1) o obniżenia alimentów i zarządzono prowadzenie ich łącznie pod sygnaturą III RC 233/16.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew stwierdzono, iż w ocenie przedstawicieli ustawowych małoletniej pozew I. L. (1) jest bezzasadny.

Podniesiono , iż na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 12.03.2004r. w sprawie sygn. akt IC 2088/02 rozwiązano związek małżeński I. L. (1) i T. L. (1). Jednocześnie ograniczono rodzicom prawa w wykonywaniu władzy rodzicielskiej i umieszczono małoletnią K. w rodzinie zastępczej u rodziców I. B. i S. L. (2). Jednocześnie zobowiązano oboje rodziców do ponoszenia kosztów utrzymania małoletniej po 200,00złmiesięcznie.

Dalej podano , że w dniu 30.12.2014r., w sprawie sygn. akt IIIRC 217/14 Sąd Rejonowy w Chełmnie podwyższył rentę alimentacyjną do kwot po 250,00zł miesięcznie od T. L. (1) i po 400,00zł miesięcznie od I. L. (1) na rzecz małoletniej. W chwili obecnej K. L. (1) ma 17 lat, jest uczennicą klasy drugiej VI LO w T.. Całą opiekę oraz trud w wychowanie i utrzymanie spoczął na B. i S. małż. L.. Rodzicie biologiczni uchylają się od płacenia zasądzonej renty alimentacyjnej, jak również nie utrzymują z córką kontaktu.

K. L. (1) twierdziła, że informacje podanie w pozwie przez I. L. (1) nie polegają na prawdzie, bowiem jak sam przyznaje nadal prowadzi działalność gospodarczą, która rzekomo nie przynosi jemu dochodu. Z zaświadczenia (...) wynika wprost, że oprócz wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych powód wzajemny wykonuje inną działalność gospodarczą określoną kodem (...) ( co najmniej 7 ). Jednocześnie potwierdza to zamieszczanie przez I. L. (1) reklam, co do świadczenia przez niego usług w zakresie prac hydraulicznych i remontowych szczególnie na terenie województwa (...), gdzie zarówno rynek i popyt jest o wiele większy. W ocenie powodów wynika to również z faktu ukrywania się powoda wzajemnego, co do wykonywania przez niego pracy i otrzymywanych z tego tytułu świadczeń na terenie lokalnym.

Zdaniem K. L. (1) podobna sytuacja dotyczy matki małoletniej pozwanej T. L. (1), która z uwagi na wykonywanie jedynie prac dorywczych ,całkowicie zaniechała jakichkolwiek płatności na rzecz córki.

W dalszej części uzasadnienia swojego stanowiska podano, iż pozwani - powodowie wzajemni są „dziadkami" małoletniej K. L. (1), swoje obowiązki wykonują bez zastrzeżeń. Od ponad 13 lat opiekują się wnuczką, jak również starają się jej zapewnić odpowiednie warunki bytowo-socjalne. Przez ten czas I. L. (1) dobrowolnie przekazał na rzecz córki kwotę w wysokości 2.150zł. Pozostała kwota egzekwowana jest w drodze postępowania komorniczego. Na chwilę obecną I. L. (1) z tytułu zaległości alimentacyjnych posiada zadłużenie w wysokości około 40.000zł ( samej kwoty głównej). B. L. (1) utrzymuje się z renty rolniczej KRUS w wysokości 882,56zł, natomiast S. L. (1) z emerytury ZUS w kwocie 2.129,78zł, a ich miesięczny koszt utrzymania wynosi 2.246 zł .

Jak podano, na małoletnią K., przyznany jest dodatek wychowawczy w kwocie 500,00zł/mc oraz tzw. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania w kwocie 660,00zł/mc - do uzyskania pełnoletniości czyli do 28.05.2017r. Wydatki na pokrycie jej potrzeb wynoszą łącznie 2.200 zł na co składa się koszt wyżywienia – 400 zł, szkoła - 1.200zł ( podręczniki, komitet rodzicielski, ubezpieczenie, bilet miesięczny, paliwo, korepetycje angielski, biologia, chemia, obozy i wyjazdy szkolne), wizyty u stomatologa - 200zł, odzież 200zł, środki higieny – 100 zł, kieszonkowe -100zł.

W toku procesu tj. dnia 28.05. 2017 r. K. L. (1) uzyskała pełnoletniość i poparła dotychczasowe stanowisko w zakresie żądania oddalenia powództwa I. L. (1) i powództwo wzajemne oraz żądanie podwyższenia alimentów od T. L. (1).

Sąd ustalił i zważył co następuje:

K. L. (1) urodzona (...) jest córką T. L. (1) i I. L. (1). Rodzice K. L. (1) rozstali się wiele lat temu. Wyrokiem wydanym dnia 12 marca 2004 r. w sprawie I C 2088/02 Sąd Okręgowy w Toruniu rozwiązał małżeństwo T. L. (1) i I. L. (1) oraz ograniczył władzę rodzicielską obojgu rodzicom i umieścił 5 letnią wówczas K., w rodzinie zastępczej dziadków B. i S. L. (2). W tym wyroku Sąd ustalił także na rzecz K. L. (1) alimenty, w wysokości po 200 zł od każdego z rodziców.

dowód: odpis wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z 12.03. 2018 r. w sprawie IC

(...) karta 2 akt IIIRC 217/14

Wyrokiem wydanym w dniu 30.12.2014r. w sprawie IIIRC 217/14 Sąd Rejonowy w Chełmnie podwyższył alimenty na rzecz K. L. (1) reprezentowanej przez rodziców zastępczych w osobach B. i S. L. (2) do kwoty po 250 zł miesięcznie od T. L. (1) . Natomiast w stosunku do pozwanego I. L. (1) wyrok podwyższający alimenty do kwoty 400 zł miesięcznie, został wydany zaocznie.

dowód: wyrok z 30.12. 2014 r karta 12 akt III RC 217/14 tutejszego Sądu

Podczas wyrokowania w w/w sprawie K. L. (1) wychowywała się nadal w rodzinie zastępczej dziadków L.. Była uczennicą III klasy Gimnazjum w U.. Uczęszczała też przez dwie godziny w tygodniu na dodatkowe, płatne lekcje z języka angielskiego, na które dziadkowie przeznaczali od 165 do180 zł miesięcznie. K. L. (1) korzystała z prywatnych wizyt u stomatologa i okulisty. W związku z wadą wzroku nosiła okulary, wymieniane co roku , ostatnie kosztowały 500 zł. Małoletnia użytkowała telefon z Internetem , za co opłata miesięczna wynosiła 120 zł. Rodzice mało interesowali się córką, odwiedzali ją sporadycznie i przekazywali drobne prezenty. Nie płacili ustalonych na K. alimentów, a egzekucja była bezskuteczna. Jako rodzina zastępcza dziadkowie małoletniej K. L. (1) otrzymywali świadczenie wychowawcze z (...) w C. w wysokości 660 zł miesięcznie.

dowód: zeznania matki zastępczej B. L. (1) karta 10 akt III RC 217/14tutejszego Sądu

B. i S. L. (2) z wnuczką zamieszkiwali w domu jednorodzinnym należącym do ich córki, położonym w G. gmina U.. Ponosili jedynie część opłat związanych z eksploatacją domu, płacili za zużytą wodę i wywóz śmieci, na co przeznaczali około 150 zł miesięcznie. B. L. (1) otrzymywała rentę rolniczą w wysokości 830 zł, jej mąż rentę chorobowa w wysokości 2080 zł miesięcznie, ale na leczenie i kupno leków S. L. (1) wydawał od 350-400 zł miesięcznie.

dowód: zeznania matki zastępczej B. L. (1) karta 10 akt III RC 217/14tutejszego Sądu oraz S. L. (1) karta 11

Matka powódki – T. L. (1) w grudniu 2014 r. na stałe nie pracowała, nie była też zarejestrowana jako bezrobotna. Została skreślona z listy bezrobotnych, gdyż nie przyjęła oferty pracy w firmie z terenu Ś. z powodu braku możliwości dojazdu. T. L. (1) mieszkała z przyjacielem, prowadzącym 9 hektarowe gospodarstwo rolne w B., pomagała jemu w prowadzeniu gospodarstwa. Zdarzało się, iż pracowała u innych rolników np. przy obieraniu cebuli i wtedy zarabiała dziennie od 20 do 25 zł. W tamtym okresie T. L. (1) spłacała dług w kwocie 2500 zł za wynajmowane z I. L. (1) mieszkanie . T. L. utrzymywała kontakty z K., odwiedzała ją u dziadków, kupowała prezenty z okazji świąt ,urodzin, przekazywała pieniądze i prezenty np. smartwatcha, książki, buty

dowód: zeznania pozwanej T. L. (1) karta 11 akt III RC 217/14

I. L. (1) w 2014 r nie pracował. Był żonaty z B. L. (1) , która prowadziła działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu sklepu odzieżowego . Wychowywali wspólne 10 letnie dziecko.

dowód: zeznania I. L. (1) karta 130 akt niniejszej sprawy

19 letnia obecnie K. L. (1) nadal mieszka z dziadkami B. i S. L. (2) - u których jest w rodzinie zastępczej - w miejscowości G., gmina U.. W bieżącym roku szkolnym skończyła Liceum Ogólnokształcące w T.. Do szkoły K. L. dojeżdżała autobusem, a bilet miesięczny kosztował 120 zł. K. L. jest wyróżniającą się uczennicą , i w minionym roku szkolnym otrzymała stypendium Ministra (...) w wysokości 2500 zł, płatne w dwóch ratach. Pieniądze te powódka odłożyła na studia. K. L. (1) zależy na dobrze zdanej maturze . Przygotowując się do matury K. L. korzystała z dodatkowych , płatnych korepetycji z biologii i chemii po 2 godziny w tygodniu, co miesięcznie kosztowało 375 zł. Ponadto K. (...) razy w miesiącu dodatkowo poszerzała wiedzę z j. angielskiego, na co trzeba było przeznaczyć od 120 -150 zł. Dodatkowe lekcje z chemii i biologii odbywały się w T., a korepetycje z angielskiego w U.. Na zakupienie odzieży i obuwia dla K. średnio miesięcznie dziadkowie muszą wydać około 200 zł, na środki higieniczne i pielęgnacyjne 120 zł miesięcznie. Cała 3 osobowa rodzina na wyżywienie przeznacza w granicach 1200 zł miesięcznie. K. L. korzysta z telefonu komórkowego za użytkowanie którego rachunki wynoszą od 120 – 150 zł miesięcznie oraz 40 zł pakiet internetowy. K. otrzymuje od dziadków 50 zł kieszonkowego miesięcznie. Powódka ma wadę wzroku, nosi okulary i raz w roku musi kontrolować wzrok u specjalisty. Korzysta z prywatnych konsultacji okulistycznych, a wizyta kosztuje 100 zł. Ostatnie okulary K. zmieniała 2 lata temu. które razem ze szkłami kosztowały około 450 zł.

K. L. musi też systematycznie leczyć zęby, za wizyty w prywatnym gabinecie płaci od 50- 150 zł. Ostatnio była w ubiegłym roku w lipcu 3 czy 4 razy. Na zabezpieczenie uzasadnionych potrzeb K. L. (1) należy przeznaczyć około 1500 - 1800 zł miesięcznie.

K. L. (1) jest skromną osobą zdającą sobie sprawę z sytuacji finansowej dziadków, nie uczestniczy w wycieczkach szkolnych, nie była też na tradycyjnej studniówce. Pozwana i powódka wzajemna nie ma majątku który przynosiłby jej dochody.

dowód: zeznania K. L. (1) karta 132 i 132 v

Dziadkowie, a jednocześnie rodzice zastępczy K., już nie są czynni zawodowo .62 letnia B. L. (1) jest rencistką i otrzymuje świadczenie w wysokości 900 zł miesięcznie. B. L. leczy się u specjalistów z zakresu neurologii, ortopedii i dermatologii. Natomiast 63 letni S. L. (1) otrzymuje rentę w kwocie 2100 zł miesięcznie . Jego stan zdrowia wymaga także leczenia specjalistycznego. Na leczenie i kupno leków rodzice zastępczy wydają średnio około 300 zł miesięcznie. W związku z użytkowaniem mieszkania w domu należącym do ich córki, B i S L. ponoszą jedynie wydatki za zużytą energię elektryczną tj około 120 zł i 55 zł za wywóz śmieci miesięcznie.

Jako rodzice zastępczy B.i St L. otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 660 zł miesięcznie. Do chwili uzyskania przez K. L. (1) 18 lat tj. 27.05. 2018 r. rodzice zastępczy otrzymywali także świadczenie z programu rządowego 500 +

dowód: zeznania świadka B. L. (1) karta 96,97i 97v

zeznania świadka S. L. (1) karta 97 v

zeznania K. L. (1) karta 132 i 132 v

decyzje (...) w C. z 19.04. 2016 r.23.04. 2014 r karty

53 i 54 akt.

Pozwana T. L. (1) ma 41 lat , nie ma żadnego zawodu. Skończyła jedynie szkołę podstawową. Oprócz K. nie ma innych dzieci. Nadal mieszka z przyjacielem M. W. w miejscowości B., gmina C.. Przyjaciel pozwanej prowadzi blisko 9 hektarowe gospodarstwo rolne, pozwana pomaga w wykonywaniu prac w gospodarstwie. T. L. okresowo zatrudnia się dorywczo u okolicznych rolników , u których za godzinę pracy otrzymuje 10 zł. Najczęściej sezonowo wykonuje prace 2 razy w tygodniu, po 3-5 godzin.

Pozwana jest zainteresowana podjęciem stałej pracy, problemem jest brak możliwości dojazdu do C.. T. L. nie ma samochodu ani prawa jazdy, a od pewnego czasu przewoźnik wycofał wiele połączeń autobusowych , zlikwidowano ranne połącznia. Poza tym w ubiegłym roku pozwana została pogryziona przez psa i ma odgraniczona sprawność palców. Nie jest uznana za osobę niepełnosprawną.

T. L. (1) interesuje się córką, odwiedza ją co jakiś czas. Przekazuje pieniądze np. 200 zł na kurs prawa jazdy, 400 zł na rozpoczęcie roku szkolnego robi córce prezenty np. buty , bluzeczki.

dowód: zeznania T. L. (1) 132 v

zeznania K. L. (1) karta 132 v

Powód i pozwany wzajemny I. L. (1) ma obecnie 41 lat . Z zawodu jest lakiernikiem samochodowym . Od 2007r. pozostaje w związku małżeńskim z B. L. (1) z którą ma 14 letnią córkę. N tę córkę B. L. (1) przyznano świadczenie wychowawcze z programu rządowego 500+. Żona powoda od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu sklepu z odzieżą w C., z której uzyskuje dochód w granicach 1000zł miesięcznie. I. L. (1) w dniu 19.11.2012 r zawarł z żoną w formie aktu notarialnego umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Rodzina wynajmuje mieszkanie w C., za które opłata czynszu z wodą wynosi 870 zł miesięcznie , za prąd 370 zł na 2 miesiące, za gaz butlowy 46 zł , a Internet i TV kosztuje 98 zł. W mieszkaniu jest założone c. o, piec przystosowany jest do spalania węgla i drewna, co powoduje, iż w sezonie grzewczym rodzina musi przeznaczyć na opał około 500 zł miesięcznie. Z małżonkami L. i mieszka Ł. B. - dorosły syn B. L. (1) , który przekazuje miesięcznie 200 zł i co 2 miesiące 100zł tytułem opłat mieszkaniowych.

dowód: zeznania świadka B. L. (1) k.109 i 109 v akt sprawy

odpis aktu notarialnego z 19.11. 2012 r ustanawiającego

rozdzielność majątkową karta 87 akt

I. L. (1) od dnia 15.02. 2016 r. prowadził działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych oraz usług z zakresu remontu mieszkań. Z prowadzonej działalności do grudnia 2016 r uzyskiwał dochody w granicach od 315zł do 837 zł . Natomiast w 2017 r. jedynie w marcu powód uzyskał przychód w kwocie 360 zł, w kwietniu 2000 zł , co w rezultacie bilansowało się na koniec kwietnia 2017 r. stratą w wysokości 2363, 81 zł. W sierpniu 2017 r. I. L. zawiesił prowadzoną działalność. Ta decyzja wiązała się z pogarszającym się stanu zdrowia powoda.

W 2017 r. I. L. dorabiał niewielkie kwoty od 100 do 200 zł, kupując w Polsce przez Internet używane samochody , czasami remontował je i sprzedawał, a w innym przypadku sprzedawał części.

Żona I. L. posiada działkę rekreacyjną na której m.in. uprawia warzywa, a powód sprzedawał je znajomym uzyskując drobne sumy, wystarczające na zrobienie codziennych zakupów.

dowód: wyciąg z (...) karta 39 akt

zaświadczenie o wysokości dochodów z 15.02. 2017 r. karta 15

zestawienie przychodów za 2017 r. karty 88 i 89

zeznania I. L. (1) karty130 -132 akt

Powód od 2014 r zaczął odczuwać problemy z kręgosłupem. Podjął leczenie specjalistyczne, u neurologa i neurochirurga. Stwierdzono u niego zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego z zespołem bólowym. Od czerwca do grudnia 2016 r. I. L. korzystał ze zwolnienia lekarskiego i otrzymywał świadczenie chorobowe , po 6 miesiącach otrzymywał świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 1500 zł. Jego stan zdrowia wymaga leczenia operacyjnego, na termin którego I. L. oczekuje.

W połowie 2017 r. powód był też hospitalizowany na Oddziale Chorób Płuc (...) w Ś. , stwierdzono u niego astmę oskrzelową i prawdopodobnie pozapalne zwłóknienie płuca lewego. Stwierdzone schorzenia wymagają dalszego leczenia i monitorowania astmy.

Ponadto I. L. ma nadciśnienie tętnicze wymagające leczenia i stwierdzone stłuszczenie wątroby.

I. L. orzeczeniem z dnia 22.09. 2017 r. został uznany przez (...) ds. Orzekania o Niepełnosprawności w C. za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym z ustaleniem , iż stopień niepełnosprawności datuje się od 19.07 2016 r, a wydane orzeczenie obowiązuje do dnia 30.09. 2018 r.

Stan zdrowia I. L. ogranicza go w możliwości wykonywania pracy fizycznej i kontaktu z drażniącymi czynnikami środowiskowymi, ale nie dyskwalifikuje w możliwościach wykonywania prac związanych z hydrauliką, budownictwem i lakiernictwem . Powód może wykonywać prace w skróconym czasie np. przez 4 godziny dziennie z ograniczeniem schylania i dźwigania do 10 kilogramów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby powód wykonywał inną lekką prace np. dozorcy czy pracownika gospodarczego.

Aktualnie I. L. jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w C. jako bezrobotny, nie otrzymuje żadnych świadczeń ,

dowód: dokumentacja chorobowa I. L. (1) wydana przez Nowy

Szpital w Ś. - koperta karta 138

dokumentacja medyczna I. L. (1) z Niepublicznego ZOZ

(...)w C. koperta k139

orzeczenie z dnia 22.09. 2017 r. Powiatowego

Z. ds. Orzekania o Niepełnosprawności w C. kart 123

akt sprawy

opinia biegłych lekarzy specjalistów z zakresu chorób

wewnętrznych i alergologii E. M. oraz

neurologii A. P. - karta 158- 160 akt oraz

ustne zeznania biegłych na rozprawie karty 188-190 akt sprawy

I. L. (1) od około 3 lat nie utrzymuje żadnych kontaktów z K., nie przekazuje jej prezentów z okazji świąt, czy ważnych dla córki okazji. Nie płaci tez ustalonych alimentów, jego zaległości z tego tytułu przekraczają kwotę 40000 zł. I. L. jest dłużnikiem również innych wierzycieli, jego zobowiązania sięgają kwot 300 000 złotych.

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dokumentów przedstawionych przez strony do akt sprawy, wyższej szczegółowo opisanych, którym przyznał w całej rozciągłości walor wiarygodności, podobnie jak dowodom w postaci przesłuchania pozwanej i powódki wzajemnej K. L. (1) oraz pozwanej T. L. (1) . Pewne nieścisłości wynikające z powyższych zeznań złożonych przez strony Sąd weryfikował w oparciu o przedłożone dokumenty, a informacje z tych dokumentów wypływające Sąd uznawał za udowodnione. Sąd również oparł się na dowodach z zeznań świadków B. L. (1) – matki zastępczej, S. L. (1) i B. L. (1) – żony, ustalając aktualną sytuację materialną rodzinną stron oraz potrzeby K. L. (1). Zeznania te korespondowały z zebranym materiałem dowodowym i zasługiwały na wiarę. Z pewną ostrożnością Sąd oceniał dowód z przesłuchania jako strony powoda i pozwanego wzajemnego I. L. (1) zwłaszcza w części dotyczącej zakresu prowadzonej działalności i uzyskiwanych dochodow.

Sąd oparł się również na dowodzie z opinii biegłych lekarzy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych i alergologii E. M. oraz neurologii A. P. . Opinia ta -zdaniem Sądu - została wykonana w sposób rzetelny i prawidłowy, przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie biegłych sądowych.

Sąd dokonał także ustaleń stanu faktycznego w oparciu o doku akta sprawy prowadzonej przed tutejszym Sądem o sygnaturze III RC 42/17

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W myśl art. 138 kro, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają bowiem zmianie, tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Postępowanie dowodowe w takiej sprawie ma charakter porównawczy w zakresie tego co było podstawą ustalenia alimentów w sprawie poprzedniej, z tym co zostało ustalone w sprawie wytoczonej na podstawie art. 138 kro. Przedmiotem postępowania dowodowego jest zatem ustalenie zmiany okoliczności zarówno po stronie uprawnionego, jak i zobowiązanego . Ponadto dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków, w rozumieniu art. 138 kro, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie, czy zakres obowiązku alimentacyjnego .

Biorąc pod uwagę wszystkie ustalone w sprawie okoliczności, zdaniem Sądu, zarówno żądanie powoda jak i powoda wzajemnego nie mogą zostać uwzględnione.

Sąd dokonując oceny, czy zachodzą w niniejszej sprawie przesłanki z art. 138 kro analizował, czy zaszły istotne zmiany możliwości zarodkowych i majątkowych I. L. (1), a także zmiany w zakresie usprawiedliwionych potrzeb K. L. (1) oraz pozwanej T. L. (1) w porównaniu z datą wydania wyroku przez Sąd Rejonowy w Chełmnie tj. 30 grudnia 2014 roku, ustalającą poprzednią wysokość alimentów.

Oceniając przesłankę z art. 138 kro niezbędną dla ewentualnego skorygowania dotychczasowych alimentów zasądzonych od I. L. tj. zmianę możliwości zarobkowych zobowiązanego - na co powołuje się powód- należy podkreślić, iż nie jest ona prosta do oceny, chociażby z tego względu, że w odniesieniu do I. L. w 2014 r. zapadł wyrok zaoczny.

Nie można jednak pominąć tego , że od 2016 r. datuje się udokumentowana orzeczeniem Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności, umiarkowana niepełnosprawność I. L. (1), wiążąca się z chorobą kręgosłupa, ograniczająca w pewnym zakresie jego możliwości zarobkowe. Z drugiej strony należy zauważyć, że w tym okresie - a dokładnie do sierpnia 2017 r.- I. L. formalnie prowadził działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych oraz świadczenia usług w zakresie remontu mieszkań. Działalność swoją oferował również na stronach internetowych. Z kolei z przedłożonych dokumentów w postaci zaświadczeń biura rachunkowego rozliczającego jego działalność, wynika, że przez ostatni kwartał 2016 r. jego dochody wahały się w granicach od 315 – 837 zł, a w 2017 r. dopiero w marcu i kwietniu I. L. uzyskał zlecenia i zarobił 380 zł i 2000 zł , co zbilansowało się jednak stratą w kwocie 2363, 81 złotych.

Jak zeznał, przesłuchiwany w charakterze strony I. L. (1), od sierpnia 2017 r, nie uzyskuje żadnych dochodów i jest na utrzymaniu żony. Sąd z pewną ostrożnością podchodzi do tej części zeznań powoda, albowiem w kontekście okoliczności wynikających z zeznań świadka B. L. (1) - żony, która potwierdziła, iż z prowadzonej działalności uzyskuje dochody w granicach 1000 zł miesięcznie, a świadczenia związane z eksploatacją mieszkania miesięcznie pochłaniają zimą nawet 1300 zł, to ich pełna wiarygodność może budzić wątpliwości. Dodając bowiem do budżetu rodziny świadczenie 500+ i 250 zł przekazywane przez syna żony powoda , to trudno wyobrazić sobie, aby 600 zł wystarczyło na miesięczne potrzeby 3 osobowej rodziny.

Sąd nie ma wątpliwości, że stan zdrowia I. L.- tak jak ustalili biegli lekarze wydający opinię w niniejszej sprawie - ogranicza go w możliwościach wykonywania pracy fizycznej i kontaktu z drażniącymi czynnikami środowiskowymi, ale nie dyskwalifikuje w możliwościach wykonywania prac związanych z hydrauliką, budownictwem i lakiernictwem . Sąd uważa, że powód może jednak wykonywać prace w skróconym czasie np. przez 4 godziny dziennie z ograniczeniem dźwigania do 10 kilogramów i schylaniem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby powód wykonywał też inną lekką prace np. dozorcy, pracownika gospodarczego czy konserwatora urządzeń. Takie ograniczone możliwości - zdaniem Sądu - pozwalają na uzyskanie przez I. L. wynagrodzenia w wysokości zbliżonej do minimalnego wynagrodzenia krajowego tj około 1400 zł netto, miesięcznie. Przy takich możliwościach zarobkowych I. L. może płacić dotychczasowe alimenty na K. w wysokości 400 zł miesięcznie, przeznaczyć zbliżona kwotę na utrzymanie drugiej córki, a pozostałą kwotę wydatkować na potrzeby rodziny, leczenie, ograniczając swoje wydatki, chociażby z tytułu zakupu palonych przez siebie papierosów .

Sąd ma poważną wątpliwość, czy przy tak dużym zadłużeniu jakie posiada I. L. (1), faktycznie jest on zainteresowany podjęciem jakiejkolwiek pracy i uzyskaniem udokumentowanych dochodów, które mogłyby zostać zajęte przez organy egzekucyjne na poczet jego zobowiązań.

Oceniając przesłanki z art.138 kro w związku z powództwem wzajemnym w którym K. L. (1) domaga się zasądzenia od ojca I. L. (1) podwyższonych alimentów w wysokości 1000 zł miesięcznie, a od pozwanej T. L. (1) alimentów w wysokości 800 zł miesięcznie Sąd uważa , że powództwo oraz w tym zakresie nie może zostać uwzględnione.

W ocenie Sądu niewątpliwie usprawiedliwione potrzeby K. L. (1) od dnia 30 grudnia 2014 roku od tj. daty wydania przez Sąd Rejonowy w Chełmnie orzeczenia w przedmiocie alimentów, zwiększyły się i to w istotny sposób. W momencie procedowania w poprzedniej sprawie K. L. (1) miała 15 lat i była uczennicą III klasy gimnazjum , a obecnie ma 19 lat i skończyła liceum ogólnokształcące.

Teoretycznie wydawałoby się, iż choćby z tej przyczyny kwota alimentów ustalona na poziomie 400 zł miesięcznie od ojca i 250 zł od matki winna być skorygowana. Sąd nie ma też wątpliwości, że obecnie usprawiedliwione potrzeby K. L. (1) wahają się w granicach 1800 zł miesięcznie.

Jednak jak wynika z wcześniejszej treści uzasadnienia wyroku Sąd uważa, iż możliwości zarobkowe I. L. (1) są ograniczone , pozwalają jednak na udział ojca w wydatkach na utrzymanie córki w wysokości wcześniej ustalonych alimentów, natomiast z przyczyn wyżej umotywowanych nie pozwalają na zasądzenie wyższych alimentów. Inną kwestią z zakresu odpowiedzialnego rodzicielstwa jest zupełny brak zainteresowania K. i zerwanie z nią kontaktów.

Odnosząc się do analizy sytuacji materialnej i możliwości zarobkowych pozwanej T. L. (1) nie można nie zauważyć , że od poprzedniego orzeczenia ustalającego alimenty, jej sytuacja materialna, osobista nie uległa w zasadzie żadnym zmianom. Pozwana żyje w konkubinacie pracuje w gospodarstwie swojego partnera , zarabia niewielkie kwoty dorywczo.

Sąd podziela stanowisko pozwanej, iż nie ma szans na pracę poza swoim miejscem zamieszkania, bo nie ma możliwości dojazdu . Powszechnie wiadomo, iż wycofano wiele połączeń autobusowych i mieszkańcy powiatu (...) nie mając własnego środka lokomocji po prostu nie mogą dojechać w oznaczonych godzinach do pracy. Poza tym T. L. po zdarzeniu z 2016 r. podczas którego została poważnie pogryziona przez psa ,nie odzyskała pełnej sprawności ręki , co stanowi też problem.

Nie można nie podkreślić , tego iż pozwana interesuje się córką, pomaga jej finansowo na miarę swoich możliwości, jednakże w ocenie Sądu nie stać jej na wyższe alimenty.

Dokonując analizy stanu faktycznego przedmiotowej sprawy Sąd miał również na uwadze aktualne po dziś dzień orzecznictwo sądowe. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, choćby nawet nie zostały w tych granicach pokryte wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1972 r., III CRN 470/71, LEX nr 7052).

W związku z powyższym powództwo I. L. (1) i powództa wzajemne K. L. (1) na mocy art. 138 kriop a contrario zostało oddalone.

Sąd ponadto odstąpił od obciążania T. L. (1) kosztami sądowymi i obciążył nimi Skarb Państwa , mając na uwadze treść art. 102 kpc.

Jednocześnie na mocy § 10 w zw z § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016 r w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

Sąd zasądził od Skarbu Państwa -Z. Sądu Rejonowego w Chełmnie na rzecz pełnomocnika I. L. (1) adwokata W. K. wynagrodzenie w wysokości 2400 zł oraz podatek VAT tytułem udzielonej powodowi z urzędu pomocy prawnej.

(...) 233/16

ZARZĄDZENIE

1.  Opis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi K. L. (1)

2.  Akta z apelacją lub za 14 dni od doręczenia.

C., 18.06. 2018 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Mikrut
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Świebodzińska
Data wytworzenia informacji: